Jak wybrać oprogramowania dla produkcji? Co jest lepsze: gotowy system MRP czy program personalizowany?

Porównanie oprogramowania dla produkcji tak zwanego pudełkowego z oprogramowaniem dedykowanym -pisanym dla konkretnego klienta.

Aspekty wyboru oprogramowania dla firmy

Oferta oprogramowania dla przedsiębiorstw jest obecnie bardzo bogata i różnorodna. Mnogość i zróżnicowanie rozwiązań niejednokrotnie wprowadza w konsternacje i oddala raczej decyzje o zakupie rozwiązania IT. Brak możliwości rzetelnego porównania roziązań niesie za sobą brak przekonania, które rozwiązanie będzie najwłaściwsze dla firmy. Managerowie rezygnują zatem często z nowego wdrożenia lub odsuwają je w czasie, a jednocześnie obserwują rynek w poszukiwaniu opcji, która najlepiej sprawdza się u konkurencji i ewentualnie mogłaby być zaadoptowana w rodzimej firmie. Mechanizm ten często prowadzi do wyboru jednego z bardziej znanych, szeroko reklamowanych na rynku rozwiązań. Oprogramowania "pudełkowe" dzięki swojej uniwersalności mogą być wdrażane masowo w wielu firmach. Dla małych i średnich firm, które nie mają dużych potrzeb w zakresie wspomagania informatycznego oraz takich, które nie mają specyficznych wymagań co do realizowanych procesów czy co do charakterystyki produktów takie rozwiązanie pudełkowe może okazać się w zupełności wystarczające. Systemy takie w zasadzie w standardzie pozwalają zorganizować podstawową wiedzę i zasoby firmy oraz wspomogą najbardzie podstawowe procesy.
Należy mieć jednak świadomość ograniczeń, które niesie wybór standaryzowanych modułów programów. Wszelkiego rodzaju uniwersalne rozwiązania pudełkowe posiadają określoną ilości funkcjonalności, ograniczoną liczbę pól, kolumn, a zatem i cech opisów produktów, a także z góry definiowane schematy procesów. Często już podczas wdrożenia okazuje się iż trzeba dostosować podziały czy opisy produktów do możliwości oprogramowania lub że należy zmienić w firmie schematy realizowanych procesów. Konieczność takiego dostosowywania organizacji do oprogramowania często zamiast redukować, zwiększa liczbę działań. Oprogramowanie może być w takim przypadku przeszkodą w rozwoju przedsiębiorstwa. Ograniczenia, które zmniejszają elastyczność działalności przedsiębiorstwa, utrudniają indywidualne podejście do klienta i zniechęcają do personalizacji usług. 
Z drugiej strony, wdrażanie zaawansowanych algorytmów i rozbudowanych systemów dedykowanych przy małej skali działalności często nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego, gdyż projektowanie i implementaja skomplikowanego oprogramowania byłaby bardziej kosztowna niż realizowanie danego procesu ręcznie. Gdy jednak jakiś proces nawet w małej firmie jest pracochłonny i w codzinnej pracy poświęca się na niego sporo czasu, warto skalkulować czy wdrożenie dedykowanego oprogramowaia w tym zakresie nie przyniosłoby oszczędności czasu i materiałów, zwiększenia wydajności oraz poprawy jakości, dzięki których, nakłady ponisione na realizację tego projektu byłyby świetną inwestycją. 
W wyborze rozwiązania kluczowe wydają się zatem: indywidualne potrzeby organizacji oraz perspektywa rozwoju tych potrzeb w przyszłości. Główną zaletą oprogramowania wspomagającego przedsiębiorstwa jest dostarczenie rzetelnej wiedzy dot. stanów surowców, zasobów, zamówień pozwalająca na optymalizację kosztów związanych z ich wykorzystaniem, przyspieszenie realizacji procesów oraz zredukowanie pomyłek i błędów których naprawa może pochłaniać ogromne środki. Wydaje się więc iż stopień dopasowania oprogramowania do charakterystyki przedsiębiorstwa może mieć tu bardzo istotne znaczenie. Dodatkowo zaletą programów personalizowanych jest ich elastyczność na zmiany. Firma która wdraża tego typu rozwiązania jest w stanie poprawić zmienić każdy z elementów systemu jeśli okaże się on nieoptymalny. 

Zatem wbrew powszechnym opiniom znacznie mniejsze ryzyko ponosi się inwestując w oprogramowanie dedykowane do firmy w porównaniu ze standardowym oprogramowaniem liderów rynku gdyż pierwsze rozwiązanie zawsze można dalej modyfikować i dopasowywać do swoich potrzeb natomiast w drugim przypadku będziemy już przez jakiś czas skazani na rozwiązanie nawet jeśli nie spełnia swojej roli. 

Systemy pudełkowe

> ładny nowoczesny interface
> uniwersalne
> powszechne
> konfigurowalne
> rozszerzenia / adaptacje w ograniczonym zakresie
> dość długi czas wprowadzanie zmian / adaptacji
> stosunkowo tanie licencje ale drogie wdrożenie przez konieczność konfigurowania systemu pod firmę
> brak wsparcia producenta dla starszych wersji systemów
> ograniczenia w integracji z innymi systemami / urządzeniami

Systemy personalizowane

> idealnie dopasowane
> funkcjonalne, fukcjonalność ograniczona jedynie pomysłowością 
> możliwość dowolnej adaptacji
> ergonomiczne
> rozwojowe
> szybkie wdrażanie zmian
> indywidualne, niepowtarzalne
> w zależności od pracochłonności personalizacji dość drogie licencje ale tanie wdrożenie dzięki braku konieczności konfigurowania
> bez limitu czasu wsparcia producenta dla starszych systemów
> brak ograniczeń w integracji z innymi systemami

Automatyczny replanishment w Simple Creative Products

Case study modułu MiS ERP automatyzującego procesy alokacji towarów

Simple CP to pierwsza całkowicie polska marka odzieży ekskluzywnej dla kobiet. Firma powstała w 1993 r. i zdobyła dużą popularność dzięki wytwarzaniu produktów w całości w Polsce z najlepszych materiałów co wpływało na wysoką jakość wykonania i dobrą renomę marki na rynku. Salony Simple można było spotkać już nie tylko w Polsce ale także w Niemczech czy na Litwie.

Firma ta zawdzięczała swój dynamiczny rozwój dzięki poszukiwaniu rozwiązań ułatwiających pracę i stymulujących rozwój. Zarządzanie kolekcją, jej dystrybucją oraz sprzedażą z dużym udziałem kanału e-commerce wymaga zastosowania dobrze dopasowanych narzędzi i systemów.
Przy wzroście liczby salonów coraz istotniejsze stawało się ich odpowiednie zatowarowanie. Ręczne dysponowanie towarów dla dużej grupy sklepów stawało się bardzo czasochłonne natomiast dostarczanie towarów równomiernie do każdego salonu było bardzo mało efektywne. Dodatkowo brakowało narzędzi wspomagających powyższe procesy co generowało coraz większą liczbę błędów i pomyłek w zatowarowaniu oraz znacznie wydłużało czas oraz zwiększało koszty procesów logistycznych co w dalszej perspektywie szczególnie w kontekście zamówień klientowskich przekładało się na gorszą jakość obsługi klientów, a więc powodowało realne straty finansowe i wizerunkowe firmy.

W odpowiedzi na powyższe problemy firm SAI zaprojektowała, dostarczyła i wdrożyła moduł automatycznego replanishmentu towarów w sieci Simple CP. Początkowo przeprowadzona została wnikliwa analiza problemów i potrzeb klienta. Następnie SAI przedstawiła klientowi kilka propozycji rozwiązań, które zostały głęboko omówione i skonsultowane z Simple CP. Po uwzględnieniu uwag docelowych użytkowników moduł został wykonany i zaimplementowany do środowiska testowego, w którym wykonane próby i symulacje potwierdziły zakładaną funkcjonalność systemu. Po ostatecznej akceptacji system został wdrożony do systemu MiS ERP zarządzającego cyklem życia produktu, logistyką, dystrybucją i sprzedażą w sieci salonów Simple CP.

Zaprojektowane oprogramowanie składa się z dwóch podstawowych modułów. Pierwszy odpowiedzialny jest za automatyczne rozlokowanie nowego asortymentu wewnątrz sieci wg zestawu reguł i parametrów, które można wcześniej definiować. Drugi moduł odpowiedzialny jest za przesuwanie asortymentów wewnątrz sieci wg autorskiego algorytmu analizowania historii sprzedaży i na tej podstawie klasyfikacji wyprzedawalności danego produktu w konkretnym salonie. Dodatkowo moduły generujące schematy alokacji towarów w pierwszej kolejności planują dostawy na potrzeby zamówień klientowskich co pozwoliło wyeliminować wiele błędów oraz znacznie przyśpieszyć czas dostaw zamówionego towaru do salonu. Wdrożone oprogramowanie uwzględnia stany minimalne i maksymalne w salonach oraz umożliwia automatyczne zdejmowania ostatnich szt. danego asortymentu z salonu. Generacja przesunięć jest możliwa wewnątrz całej sieci jak również na określonej grupie salonów i może uwzględniać cały asortyment lub wybrane kolekcje. Operator modułu może symulować rozkłady wysyłek i przesunięć wg różnego rodzaju parametrów a następnie wybrać określony wariant oraz wprowadzić swoje korekty. Po ostatecznej akceptacji replanishmentu system automatycznie generuje dyspozycje wydań towarów do odpowiednich magazynów. Aby ograniczyć koszty transportu wszystkie przesunięcia są optymalizowane w oparciu o minimalne i maksymalne ilości towarów w paczkach oraz takie dobranie magazynów wysyłek i pobrań aby liczba przesyłek była najmniejsza.

Dzięki wdrożeniu modułów firma Simple CP nie tylko poprawiła wydajność pracy, czas i koszty procesów logistycznych ale także zwiększyła sprzedaż. Dzięki przesunięciom towarów wewnątrz sieci w pierwszym miesiącu po rozlokowaniu towarów ich wyprzedawalność wzrasta nawet o 30 pkt. procentowych. Dzięki otwartości firmy Simple CP na nowoczesne rozwiązania oraz indywidualnemu podejściu firmy SAI do rozwiązywania różnorodnych zagadnień projekt zakończył się dużym powodzeniem.


Personalizacja oprogramowania kluczem do optymalizacji procesów firmy 


Oprogramowanie to narzędzie. Niewłaściwie dobrane nie bedzie służyć wydajności i ergonomii pracy w organizacji 

Coraz częściej w świadomości osób zarządzających firmami pojawia się przeświadczenie, iż nie da się uzyskać większej wydajności pracy pracowników bez odpowiedniego wsparcia informatycznego. Z pewnością jest to słuszna i uzasadniona idea, gdyż w pracach biurowych oprogramowanie jest takim samym narzędziem jak maszyna w dziale produkcji. Początkowo systemy informatyczne miały służyć głównie zwiększeniu kontroli managerów nad procesami w ich działach. Szeregowi pracownicy natomiast postrzegali oprogramowanie jako dodatkowy obowiązek rejestracji swoich działań w systemie, bez wymiernych korzyści w realizacji powierzonych im działań. Wraz ze wzrostem świadomości, systemy zaczęto budować tak, aby jak najlepiej wspierać prace poszczególnych pracowników oraz by korzyści mogły być czerpane w każdym miejscu przez wszystkich użytkowników. Wszelkiego rodzaju automaty wprowadzane do oprogramowania i integracje pomiędzy różnymi systemami zaczęły wyręczać ludzi przy wielokrotnym wprowadzaniu tych samych danych, tworzeniu od początku podobnych dokumentów, czy ręcznym sprawdzaniu i weryfikowaniu różnego rodzaju informacji. Dzięki odpowiedniemu usystematyzowaniu danych i łatwemu dostępowi do nich poprawia się trafność podejmowanych decyzji pracowników na każdym szczeblu i zmniejsza ryzyko popełniania przez nich błędów. Rośnie zatem znacząco wydajność pracy. Pracownicy odciążeni bezproduktywnymi czynnościami mogą większość energii poświęcić na kreatywność i skupić się nad rozwiązywaniem zadań niestandardowych i problematycznych, których w każdej organizacji nigdy nie brakuje. Warto zatem dobrze przeanalizować wybór oprogramowania do firmy i wybrać takie, które będziemy w stanie maksymalnie dopasować do potrzeb organizacji a zarazem takie, które zintegruje się z pozostałymi systemami funkcjonującymi już w innych obszarach. Prawidłowy wybór pozwoli na optymalizacje pracy ludzi, co przełoży się na wymierne korzyści finansowe w przyszłości.
systemy identyfikacji radiowej

Technologie IoT/RFID w służbie przedsiębiorcom i nie tylko


Nowoczesne technologie stwarzające zupełnie nowe możliwości w lokalizacji i identyfikacji obiektów

  

  

Technologia IoT

Współczesny świat stoi na początku kolejnej wielkiej rewolucji w przemyśle, jaką jest rewolucja IoT (Internet of Things), a więc wykorzystywanie nowych możliwości, jakie daje podłączenie i widoczność urządzeń i produktów w sieci internetowej. Jest to kolejny krok automatyzacji i cyfryzacji współczesnego świata. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwia zdalne zarządzanie i sterowanie różnymi zadaniami i procesami wykonywanymi przez urządzenia automatyczne. 

Systemy RFID

Cześcią systemów IoT są systemy identyfikacji produktów oparte o RFID (Radio-frequency identification). Jest to technologia oparta o radiową identyfikację produktów oznaczonych specjalnymi tagami. Dzięki takiemu rozwiązaniu w szybki i łatwy sposób można całkowicie zautomatyzować rozpoznawanie produktów. Zapewnia to pełną widoczność produktów w czasie rzeczywistym w różnych punktach linii produkcyjnej, ścieżki dostaw czy sieci dystrybucji. 

Więcej informacji na http://rfid.sai.com.pl

  • Śledzenie produktów w łańcuchu: produkcji / dostaw / dystrybucji - oznaczając swoje produkty/kartony zbiorcze tagami RFID zyskujemy automatyzację procesu identyfikacji na każdym etapie danego łańcucha, co powoduje przyśpieszenie procesu, redukcje personelu oraz minimalizację możliwych błędów. 
  • Identyfikowanie osób / pomiar czasu / śledzenie przemieszczania  się podczas zawodów sportowych, zabaw plenerowych, na konferencjach - tagi rfid mogą służyć również do identyfikowania osób. Wykorzystuje się je do pomiaru czasu zawodnika na różnych etapach biegów, wyścigów, marszów itp. W muzeach, wystawach, konferencjach, czy na koncertach mogą zapewnić dostęp uczestników do konkretnych stref, identyfikować konkretnych uczestników w danych miejscach i na tej podstawie weryfikować, z jakich elementów poszczególni uczestnicy korzystali lub poprzez zidentyfikowanie danego użytkownika przy jakimś elemencie imprezy zapewnić interakcje z tym uczestnikiem uatrakcyjniając zwiedzanie.
  • Inwentaryzacja majątku / wyposażenia - poprzez technologię RFID inwentaryzacja jest błyskawiczna i sprowadza się do przeskanowania przestrzeni czytnikiem RFID. Dzięki temu inwentaryzację można realizować nawet kilkukrotnie w ciągu dnia uzyskując pełną przejrzystość i rzeczywistą widoczność stanów magazynowych, wyposażenia czy innych elementów oznakowanych tagami.
  • Identyfikacja zwierząt - technologia RFID może służyć także do identyfikacji zwierząt czy ich śledzenia. Technologię tą wykorzystuje się w hodowli bydła czy w pomiarze czasu przelotu w sportach gołębiarskich.
  • Automatyczne ważenie i identyfikacja / samochodów / wagonów / kontenerów - dzięki otagowaniu samochodów ciężarowych, kontenerów czy wagonów można identyfikować, w jakich miejscach pojawiały się one, w jakim czasie i zliczać automatycznie ilości przewiezionego urobku czy identyfiokować miejsca, z których odebrano odpady komunalne. 

Firma SAI zajmuje się projektowaniem, budową, optymalizacją i usprawnianiem systemów automatycznej identyfikacji od ponad 20 lat. Świadomi wszelkich zagrożeń i trudności związanych z tym zaganieniem indywidualnie podchodzimy do każdego zagadnienia i dobieramy najbardziej optymalne i niezawodne rozwiązania przy wykorzystaniu także tych najnowszych technologii, o ile ich zastosowanie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Czynnie bierzemy udział w rozwoju technologii IoT oraz RFID weryfikując ich nowatorskie zastosowania. Jako firma z własnym zapleczem informatycznym możemy podejść do każdego projektu holistycznie bez ograniczeń kompatybilności warstwy informatycznej ze sprzętową.  

UDOSTĘPNIJ TĘ STRONĘ!

systemy automatycznej identyfikacji
Adres

SAI Solutions Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 94/98
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000831723
NIP: 7732492271
REGON: 385672474
Kapitał Zakładowy: 10 000 zł

Linki

SAI
IoT/RFID

This website was designed with Mobirise theme